გენდერული ძალადობა (34)

ფონდი "სოხუმის"  მორიგი მონიტორინგის ანგარიში: "ბავშვთა მოვლის სერვისების განვითარება - ქალთა დასაქმების ხელშეწყობის და ოჯახში ძალადობის ეფექტიანი პრევენციისა და რეაგირებისთვის“.

დოკუმენტში წარმოდგენილია ის ძირითადი ბარიერები, რაც  ქალთა დასაქმებას უშლის ხელსმათ შორის, სამუშაო გრაფიკის და  ბაღის/სკოლის სამუშაო საათების მოუქნილობა; დამსაქმებლის დაბალი მგრძნობელობა მოწყვლადი კატეგორიის ქალების, მათ შორის, მარტოხელა დედების, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალების მიმართ; უწყვეტი საზაფხულო განათლების, დღის ცენტრების, ბაგა-ბაღების, გახანგრძლივებული ჯგუფების, სპორტულ და ხელოვნების მრავალპროფილური წრეების ნაკლები ხელმისქაწვდომობა და ა.შ. აღნიშნული ბარიერების დაძლევა შეუძლებელია ფინანსური და ადამიანური რესურსების მობილიზების და სახელმწიფოს მხარდაჭერის გარეშე. ეს კი მოითხოვს სახელმწიფო სტრუქტურებსა  და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს შორის კოორდინირებულ მუშაობას და თანამშრომლობას.  დოკუმენტში წარმოდგენილია კონკრეტული  რეკომენდაციები რაც ხელს შეუწყობს არსებული ბარიერების დაძლევას.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია გენდერული ძალადობა

Untitled 2„მასწავლებლისგან გამიგონია ფრაზა: „ეს საქციელი გოგოს არ შეჰფერის“, თუმცა იქვე მოსწავლისგან პასუხი იყო ასეთი: „მასწავლებელო, საქციელს სქესი არ გააჩნია“ - პუბლიკაციაში დაფიქსირებულია ერთ-ერთი სკოლის დირექტორის ეს სიტყვები.

ფონდი „სოხუმის“ ახალ გამოცემაში გაანალიზებულია ჩატარებული კვლევის  შედეგები.

კვლევამ მოიცვა დასავლეთ საქართველოს 11 მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების დირექტორები, მასწავლებლები, რესურსცენტრის თანამშრომლები, განათლებისა და გენდერის ექსპერტები, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რომლებიც მუშაობენ სკოლებში, მშობლები და ყოფილი მოსწავლეები. გაანალიზდა არსებული საკანონმდებლო ჩარჩო, გამოყენებულ იქნა ამ საკითხზე ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევები და ანგარიშები.

მონიტორინგით გამოკვეთილმა სურათმა ნათლად დაადასტურა სკოლებში გენდერული სტერეოტიპების წინააღმდეგ მიზნობრივი პოლიტიკის გატარების აუცილებლობა.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer
Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

Geფონდი „სოხუმი“ წარმოგიდგენთ მონიტორინგის მორიგ ანგარიშს „COVID 19-ის გავლენა ოჯახში ძალადობაზე, მსხვერპლი ქალების მდგომარეობასა და სერვისებისადმი ხელმისაწვდომობაზე“.  ანგარიში ასახავს ფონდი „სოხუმის“ სამიზნე რეგიონებში, კერძოდ კი დასავლეთ საქართველოს 11 მუნიციპალიტეტში COVID-19 პანდემიით გამოწვეულ, ოჯახში ძალადობის კუთხით შექმნილ მდგომარეობას და მის გავლენას ქალებისა და გოგონების ცხოვრებაზე.

მონიტორინგმა ცხადყო, რომ პანდემიამ გაამწვავა არა მხოლოდ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალთა უკვე არსებული პრობლემები, არამედ დააჩქარა პოტენციური მოძალადეების გამოვლენა. გაუარესდა იმ ქალების მდგომარეობაც კი, ვინც მანამდე შეძლო მოძალადისგან თავის დაღწევა.  

არსებული გამოწვევების საპასუხოდ საჭიროა სახელმწიფოს პროაქტიული მუშაობა, განსაკუთრებით რეგიონებში, მათ შორის შესაბამის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან  თანამშრომლობით და ჩართულობით. დოკუმენტში წარმოდგენილია რეკომენდაციები პრობლემების დროული და ადეკვატური გადაჭრისთვის.

პუბლიკაცია მომზადდა ქართულ და ინგლისურ ენებზე.   

Download

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer
Entwicklunsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

       

გამოქვეყნებულია გენდერული ძალადობა

1

დასრულდა მუშაობა ანალიზზე, რომელიც ფონდი „სოხუმის“ მონიტორინგის ჯგუფმა მოამზადა. მისი სახელწოდებაა „მსხვერპლისთვის არსებული სერვისების მონიტორინგი - ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მხარდაჭერის სერვისების ფუნქციონირება პრაქტიკაში და არსებული გამოწვევები“.

გამოცემა გადაეგზავნება ყველა ადრესატს, რომელსაც ევალება და შეუძლია - ძალადობის მსხვერპლს შესთავაზოს უფრო მოქნილი, პრაქტიკული და შედეგიანი სერვისები  და უსაფრთხოდ უქციოს ყოველდღიურობა მსხვერპლ ქალს და მის შვილებს.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer
Entwicklunsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

2

კარანტინის პირობებში გახშირდა ძალადობის შემთხვევები. ბევრი მსხვერპლი მოძალადესთან ერთად დარჩა სახლში... მათთვის, მათ დასახმარებლად ფონდმა „სოხუმმა“ საგანგებოდ შეიმუშავა საინფორმაციო ფურცელი, რომელშიც მოცემულია ინფორმაცია ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის არსებული სერვისების შესახებ.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer
Entwicklunsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)
გამოქვეყნებულია გენდერული ძალადობა

1 2

ფონდ „სოხუმში“ ახალი პუბლიკაცია გაჩნდა - „ქალთა მიმართ ოჯახში  ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით თვითმმართველობების როლი და პრაქტიკა“. მასში განხილულია ფონდი „სოხუმის“ აქტიური თანამშრომლობა ადგილობრივ თვითმმართველობებთან ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის პრობლემის წინააღმდეგ ბრძოლაში, მუნიციპალიტეტების ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაუმჯობესების, ინფორმირებულობის გაზრდის და ძალადობასთან ბრძოლაში საკუთარი როლის გააზრების კუთხით.

პუბლიკაცია გამოიცა ქართულ და ინგლისურ ენებზე და გავრცელდა იმ ადგილობრივ თვითმმართველობებში, სადაც ფონდი მუშაობს.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer
Entwicklunsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

ფონდი „სოხუმის“ იურიდიულმა სამსახურმა გამოსცა ბროშურა „STOP  ძალადობას!!!“

მასში მოცემულია ხში­რად დას­მუ­ლი კითხ­ვე­ბი ქალთა მიმართ/ოჯახში ძალადობის პრობლემასთან დაკავშირებით და მოცემულია პასუხები/განმარტებები:  რა არის ოჯახში ძალადობა, ძალადობის რა ფორმები არსებობს, ვინ ითვლება მსხვერპლად, ვინ არის მოძალადე და ა.შ.

ბროშურაში მითითებულია ფონდი „სოხუმის“ 10 ქალთა მხარდაჭერის ცენტრის მობილიზატორების ნომრები და ის საჭირო საკონტაქტო მონაცემები, რომლებზე დარეკვაც შეუძლია მსხვერპლს ძალადობის შემთხვევაში.

ბროშურების ნაწილი დარიგდება კამპანიის „16 აქტიური დღე ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ“ დღეებში.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer
Entwicklunsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)
გამოქვეყნებულია გენდერული ძალადობა

1„სამართალდამცავი ორგანოების როლი და არსებული პრაქტიკა - ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების პრაქტიკაში დანერგვის მონიტორინგი“ - ასე ჰქვია პუბლიკაციას, რომელიც გამოიცა ფონდ „სოხუმში“. მასში გამოყენებულია შსს-ს ადგილობრივ სტრუქტურებთან ჩატარებული მცირე მასშტაბის მონიტორინგის მასალები. სამაგიდე კვლევის ფარგლებში გაანალიზდა არსებული საკანონმდებლო ჩარჩო.

მონიტორინგმა გამოავლინა ის თვალსაჩინო პროგრესი, რასაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში მიაღწია. და ამასთანავე გარკვეული გამოწვევები, რომელთა დასაძლევად გამოცემის ბოლოს მოცემულია რეკომენდაციები.

კვლევაზე მუშაობდნენ ფონდი „სოხუმის“ თბილისის წარმომადგენლობის და ქუთაისის სათაო ოფისის მონიტორინგის ჯგუფის წევრები.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt – Evangelischer
Entwicklunsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

1ფონდ „სოხუმში“ მომზადდა „კვლე­ვა სა­მე­დი­ცი­ნო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის  რო­ლი და ჩარ­თუ­ლო­ბა ქალ­თა მი­მართ და ოჯახ­ში ძა­ლა­დო­ბის გა­მოვ­ლე­ნის, მას­ზე რე­ა­გი­რე­ბის და რე­ფე­რი­რე­ბის პრო­ცეს­ში“. მასში მოცემულია სა­მე­დი­ცი­ნო პერსონალის და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ქალ­თა მი­მართ/ოჯახ­ში ძა­ლა­დო­ბის სა­კი­თხე­ბის მი­მართ, მათი ხედ­ვა გა­მო­სავ­ლის შე­სა­ხებ და კვლევის შედეგად შემუშავებული რეკომენდაციები.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt – Evangelischer

Entwicklunsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

პროექტის „სამედიცინო პერსონალის გაძლიერება ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის დაცვისათვის“ ფარგლებში ფონდმა „სოხუმმა“ დაიწყო აქტიური თანამშრომლობა სამედიცინო პერსონალთან.

პროექტის თანახმად, გამოვიდა პუბლიკაცია „სამედიცინო პერსონალის როლი ძალადობის პრევენციაში“, რაც დაეხმარება სამედიცინო სფეროს მუშაკებს, მოახდინონ სათანადო რეაგირება ქალთა მიმართ/ოჯახში ძალადობის შემთხვევების დროს.

გადმოწერა

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image