ქალთა გაძლიერება, სამოქალაქო აქტივიზმის გაფართოება ადგილობრივი სოციალური პრობლემების მოსაგვარებლად, ოჯახური ძალადობის პრევენცია საზოგადოებაში - ეს საკითხები თემებში გამართული საინფორმაციო შეხვედრების შემადგენელი ნაწილია.

იდენტიფიცირებული პრობლემა ბევრია, თუმცა გამოსავალი ყოველთვის არსებობს   ადვოკატირებით, სხვადასხვა სტრუქტურასთან თანამშრომლობით.

ქობულეთის, ჩოხატაურის, ვანის, წალენჯიხის, ტყიბულის ქალთა მხარდაჭერის ცენტრებში უკვე გაჩნდა მოგვარებული პრობლემების ჩამონათვალი და ქალთა ისტორიები პოზიტიური ფინალით, რაც სხვადასხვა ინტერვენციული ჩარევით იქნა მიღწეული.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია ქ.მ.ც.

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ორგანიზებით გაიმართა „შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის საკითხებზე მომუშავე ექსპერტთა საკონსულტაცის საბჭოს“ და „ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება - მშვიდობის მშენებლობის პროცესში ქალთა ეფექტიანი მონაწილეობის გაძლიერების საკითხებზე საკონსულტაციო პლატფორმის“ გაერთიანებული შეხვედრა. 

შეხვედრის მიზანს შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის სტრატეგიის და მისი პირველი შეფასებისა და მონიტორინგის ეტაპის განხილვა წარმოადგენდა. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა აღნიშნეს ის მნიშვნელოვანი პროგრესი, რომელიც თვალნათლივ იკვეთება შერიგების პოლიტიკის განხორციელების პროცესში 2011 წლიდან დღემდე. 

ქალთა ფონდი „სოხუმის“ თბილისის ოფისის წარმომადგენელმა - ეკატერინე გამახარიამ,  კოლეგებთან ერთად, ყურადღება გაამახვილა არსებულ გამოწვევებზე საპასუხოდ შესაბამისი მოქმედებების განსაზღვრის და  ახალ სტრატეგიაში და სამოქმედო გეგმაში მათი ასახვის აუცილებლობაზე. ასევე - შერიგების და ნდობის აღდგენის არსებული მექანიზმების უფრო მეტი ეფექტიანობისთვის ფინანსური და ადამიანური რესურსების გაზრდის საჭიროებაზე.

საბჭოსა და პლატფორმის წევრებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან მჭიდრო თანამშრომლობის და ახალი სამოქმედო გეგმის შემუშავებისას თემატურ ჯგუფებში ჩართვის სურვილი.   

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

გამოიცა მეთოდური სახელმძღვანელო ახალგაზრდებისთვის „მშვიდობის, ტოლერანტობის და არაძალადობრივი კულტურის დანერგვა“. ის წარმოადგენს ერთგვარ გზამკვლევს და დახმარებას ახალგაზრდებისთვის, რათა ისინი აქტიურად ჩაებან ტოლერანტული, მშვიდობიანი და არაძალადობრივი საზოგადოების მშენებლობაში.

პუბლიკაციაში ინტეგრირებულია შემდეგი თემები: ტოლერანტობა, გენდერი, გენდერული სტერეოტიპები, გენდერული თანასწორობა, ლიდერობა და გუნდის შექმნა, კონფლიქტის მართვა, ახალგაზრდული აქტივიზმი და მონაწილეობა, ფორუმ-თეატრი. 

ეს თემები გააღვიძებს ახალგაზრდებში ინდივიდუალურ თუ კოლექტიურ ინიციატივას და განავითარებს სამოქალაქო აქტიურობას თავიანთ საზოგადოებებში პოზიტიური ცვლილებების შეტანის მიზნით.

გადმოწერა

გამოქვეყნებულია ტრენერთა სახელმძღვანელო

ფონდი „სოხუმის“ სარეაბილიტაციო ცენტრმა განაახლა პოლიმერულ თიხაზე მუშაობის კურსი. სრულდება სწავლების პირველი თვე. კურსის მონაწილე ქალები სწრაფად და წარმატებით ითვისებენ ახალ უნარებს. მზადდება ერთობლივი ნამუშევრები. მათი თქმით, მუშაობის პროცესი მარტივია, ტექნოლოგიები - ხელმისაწვდომი, ამიტომ ამ საქმის შესწავლა და პოლიმერული თიხისგან ხელნაკეთი პროდუქციის მომზადება ბევრი ქალისთვის გახდება შემოსავლის დამატებითი ან სულაც ძირითადი  წყარო.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია სარეაბილიტაციო ცენტრი

- მოსახლეობამ თითქმის არ იცის, რა სახის მხარდაჭერა არსებობს ძალადობის მსხვერპლთათვის. რაც უფრო მეტად არის ქალი ამ საკითხებზე ინფორმირებული, მით უფრო ძლიერია ის.

- შეხვედრები აზრების და შეხედულებების გაზიარების საშუალებაა ჩვენთვის, ყველას სჭირდება მსგავსი სახის განტვირთვა, ვინ როგორ აგვარებს ოჯახურ კონფლიქტებს, ვის შეიძლება მიმართო - ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა.

ასეთი შეფასებები ჰქონდათ მონაწილეებს ქალთა მხარდაჭერის ცენტრებში გამართულ საინფორმაციო შეხვედრებზე, რომლებიც სენაკის, თერჯოლის, ბაღდათის, სამტრედიის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში ჩატარდა.

საინფორმაციო შეხვედრების შემდეგ რამდენიმე შემთხვევის იდენტიფიცირება მოხდა და რეაგირებისთვის ფსიქოლოგთან გადამისამართდა.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია ქ.მ.ც.

ფონდი „სოხუმის“ სარეაბილიტაციო ცენტრში მიმდინარეობს პროფესიული უნარ- ჩვევების შესწავლა, მათ შორის ბენეფიციარებისთვის ხელმისაწვდომია საბუღალტრო აღრიცხვის კურსი. სექტემბრის ბოლოს კურსზე ახალი მსმენელები მოვიდნენ. ისინი წარმატებით ეცნობიან და სწავლობენ ახალ პროფესიას: ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების საფუძვლებს, საგადასახადო კანონმდებლობას, ბუღალტრული აღრიცხვის პროგრამებს და სხვა საკითხებს. ქალები აღნიშნავენ, რომ ამ ცოდნას ისინი პრაქტიკაში გამოიყენებენ.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია სარეაბილიტაციო ცენტრი

დაიწყო ახალი ხუთთვიანი სატრენინგო კურსი კონფლიქტის მართვის, ძალადობის პრევენციის და ბულინგის თემებზე.

აქტიურად ერთვებიან და თამამად აფიქსირებენ თავიანთ მოსაზრებებს ახალგაზრდები  თერჯოლის, ზუგდიდის, სენაკის,  ქობულეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებიდან.

- აუცილებელია ამ აქტუალურ თემებზე საუბარი.

- ჩვენს ასაკში ამ საკითხებზე ძალიან სასარგებლოა ფიქრი, უნდა ვიცოდეთ, როგორ ვმართოთ კონფლიქტი, არ გავხდეთ ბულინგის მსხვერპლი.

- ცუდია, რომ თვეში ერთხელ უნდა ჩატარდეს... კვირაში ერთხელ მაინც იყოს!

ეს სიტყვები მათ ინტერესზე მეტყველებს..

ტრენინგების შემდეგ ისინი მზად არიან, თავიანთი ცოდნა გაუზიარონ სხვა მოსწავლეებს, რათა უფრო მეტმა ახალგაზრდამ იცოდეს, როგორ დაიცვას თავი სხვადასხვა არასასურველ სიტუაციაში.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

დასრულდა „ონლაინ ხმის მრიცხველის - ამომჩევლის რჩევის აპლიკაცია“ 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში პირველი ეტაპი.

აპლიკაციაში ასახული პასუხების თანახმად, მოსახლეობის 8️3%-ს მიაჩნია, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში საჭიროა ელექტრონული მომსახურების გაუმჯობესება და ადგილობრივ ელექტრონულ პროგრამებსა და სერვისებზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. ამდენივეს აზრით, აუცილებელია სოფლებში არსებული ამბულატორიების ინფრასტრუქტურული, ტექნიკური და ადამიანური რესურსების საჭიროებების შეფასება და მათი სათანადო ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. 8️0️% აფიქსირებს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა უნდა ჩაერთოს რეგიონში COVID–19-ის პანდემიის პროფილაქტიკისა და მის შედეგებთან ბრძოლის საქმეში. 7️8% ფიქრობს, რომ ქალები პროპორციულად უნდა იყვნენ ჩართულნი ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში მმართველ და გადაწყვეტილების მიმღებ თანამდებობებზე.

ზუგდიდის ამომრჩეველს კიდევ აქვს შესაძლებლობა, გაიგოს, რომელი პარტია დგას ყველაზე ახლოს მათ შეხედულებებთან და გააკეთოს გაცნობიერებული არჩევანი მეორე ტურშიც.

აპლიკაციას იპოვით აქ: http://onlinemricxveli.ge/vote/voting/2021-2/

 

პროექტი ხორციელდება ორგანიზაციაქალები ქალებისათვის

(Kvinna till Kvinna) მხარდაჭერით (შვედეთი)

გამოქვეყნებულია გენდერული პოლიტიკა

საჭიროება: სპორტულ მოედნებთან დამონტაჟდეს გარე განათების ბოძები და სკამები. კოკის ქალთა საინიციატივო ჯგუფი მუშაობს თემში გამოვლენილი პრობლემების მოგვარებისთვის. ჯგუფის წევრებმა იმსჯელეს, ადვოკატირების სამოქმედო გეგმაში რა  ცვლილებები შეიტანონ, რა რესურსები ჩართონ.

ზუგდიდის ქალთა საინიციატივო ჯგუფიც განაგრძობს ადვოკატირებას. ჯგუფის წევრები დევნილთა ჩასახლების მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავებას ცდილობენ  ეკალ-ბარდებისგან და გაწერილი გეგმის მიხეევით მოქმედებენ.

კოკის ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა მორიგ შეხვედრაზე ისაუბრეს  პროექტზე „ჯანსაღი გარემო უკეთესი მომავლისთვის“ - როგორ მიმდინარეობდა, რა შედეგებს მიაღწიეს. ეს მათი საპროექტო დებიუტი იყო და ძალიან კმაყოფილები არიან.

„მსგავსი პროექტებით იწყება ახალგაზრდების წარმატება და გზა მწვერვალებამდე“, - აღნიშნა ჯგუფის ერთ-ერთმა წევრმა.

 

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია შეხვედრები

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image